ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อก สุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ของ นางสาวทิพวัลย์ พยัควัลย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะ

โครงการสอน

รหัสวิชา GE 5101 3(3-2-5) วิชา สุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
คณะ ครุศาสตร์ โปรแกรม พลศึกษาและนันทนาการ
ชื่ออาจารย์ผู้สอน ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม
สถานที่ติดต่องานและส่งงาน สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัย เบอร์โทรติดต่อ 089-5238503

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ความสำคัญ ความจำเป็นและประโยชน์ของสุขภาพทั้งกาย จิตใจ
รวมทั้งการนำกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และกิจกรรมนันทนาการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ การออกกำลังกายและนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปฝึกและพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและนันทนาการได้อย่างถูกต้องเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย การนันทนาการและสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองและสามารถขยายผลกับคนอื่นให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย

วิธีการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งอาจใช้วิธีการสอนโดยบรรยาย สาธิต ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นบุคคลหรือกลุ่ม รายงาน ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมกับชุมชน ปฏิบัติการนอกสถานที่

การวัดและการประเมินผล
1.การประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมชั้นเรียน 20%
2.ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย 20%
3.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 20%
4.ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ 40%

เกณฑ์การประเมินผล
การประเมินผลการเรียน ค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ
A ดีเยี่ยม 4.0 ระดับคะแนน 81-100
B+ ดีมาก 3.5 ระดับคะแนน 76-80
B ดี 3.0 ระดับคะแนน 71-75
C+ ดีพอใช้ 2.5 ระดับคะแนน 66-70
C พอใช้ 2.0 ระดับคะแนน 61-65
D+ อ่อน 1.5 ระดับคะแนน 56-60
D อ่อนมาก 1.0 ระดับคะแนน 51-55
E ตก 0.0 ระดับคะแนน 0-50
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ